Tjänster från Scandinavisk Företagsutveckling AB

 

KONTROLLANSVARIG ENLIGT PBL

Vi genomför uppdrag åt såväl företag som privatpersoner som Kontrollansvarig enligt PBL (Plan- och bygglagen) nivå K. Det innebär att vi arbetar med all typ av byggnation där det krävs en kontrollansvarig vilket gäller småhus, flerbostadshus och olika industriprojekt.

 

Utveckling av integrerade kvalitets- och miljöledningssystem

Bygg- och fastighetssektorn har länge släpat efter i utvecklingen av kvalitets- och miljöledningssystem. Nu ställer allt oftare beställare kraven att deras leverantörer ska kunna visa att de har ett ledningssystem som uppfyller kraven i standarderna ISO 9001 och ISO 14001. Vi möter hela tiden kravet från offentliga beställare men även numera från alltfler privata beställare.

Vi har arbetat fram en metod som inom en begränsad tid ger företagen ett integrerat kvalitets- och miljöledningssystem som dels kan accepteras av beställare men även vara utgångspunkten för en certifiering. Systemet utgör en plattform som uppfyller de formella krav som finns i standarderna samt presenterar ett sätt att hantera förbättringsarbetet och kundrelationerna.

Med ett kvalitets- och miljöledningssystem utvecklat efter den här modellen kan systemet på ett enklet sätt digitaliseras för att passa modernt arbetsmetodik. Många företag väljer idag att inte ha några papper i systemet utan allt finns på elektroniskt media.

Arbetsmodellen kan appliceras på alla typer av företag, såväl enmansföretag som stora företag. Gemensamt för alla är att systemet utvecklas inom företaget och att det

  • Antingen utvecklas av ett fåtal personer eller att arbetsuppgifterna sprids och utvecklingen sker med flertalet inblandade.
  • Är indelat i kapitel med företagsgemensamma aktiviteter för sig och verksamheterna i egna kapitel.
  • en start för vidareutveckling

OBS. All nödvändig utbildning inkluderas.

NYHET: Analys och uppdatering till SS-EN ISO 9001:2015

Om företaget har ett system som uppfyller kraven i ”gamla” SS-EN ISO 9001:2008 kan vi inom en mycket begränsad tid komplettera för att nå ”nya” SS-EN ISO 9001:2015. Vi utför i ett sådant fall en analys för att se inom vilka områden som systemet behöver kompletteras för att uppfylla kraven som finns i SS-EN ISO 14001. Utifrån analysen lägger vi tillsammans en utvecklingsplan som innehåller såväl utvecklingen som nödvändig personalutbildning.

Konsulttiden för ett sådant arbete kan vara så kort som 3 – 4 dagar.

 

Kvalitets- och miljörevisioner

Vi utför interna revisioner åt ett antal företag av olika storlekar och gör även så kallade andrapartsrevisioner vilket innebär att på uppdrag av en beställare göra revision på en leverantör, antingen under pågående leverans eller innan leverans.

 

Utbildning av Internrevisorer

Utvecklingen av kvalitets- och miljöledningssystem avslutas ofta med utbildning av interna revisorer. Under utbildningen genomförs en revision på företaget. Denna utbildning bedrivs under 1 dag på företagets hemmaplan och ger alltså både utbildade revisorer och genomförd internrevision på 1 dag!

Vi erbjuder utbildningen även som en fristående produkt med revisionen utförd på kundens system, inte på ett fiktivt system.