Kvalitets- och miljöpolicy

Vårt företag levererar produkter och tjänster som överensstämmer med våra kunders önskemål och förväntningar. Vi arbetar ständigt för att vi själva och våra kunder ges möjligheter att verka ekologiskt till skydd för livsmiljön på kort och lång sikt. Detta uppnås genom vi arbetar i enlighet med vårt kvalitets- och baserad på Svensk Standard SS-EN ISO 9001:2015 och SS-EN ISO 14001:2015.

Konkret innebär policyn:

  • • Att vi levererar produkter och tjänster som är av rätt kvalitet och som ger oss och våra kunder möjlighet att påverka miljön positivt.
  • • Att vi följer tillämplig lagstiftning och övriga krav.
  • • Att vi miljöanpassar vår verksamhet i alla led och arbetar för att ständigt förbättra miljön hos oss själva och genom påverkan på våra kunder.
  • • Att vi strävar efter att våra kunders och samhällets förväntningar och krav på kretslopp- och miljöanpassning uppfylles.
  • • Att vi förser våra kunder med tjänster som hjälper dem att styra mot ett ekologiskt samhälle.